Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kontakt, GDPR, vnitř. řád ambulance

MUDr. Martina Hýžová

PRALEDO s.r.o.,   praktický lékař pro dospělé

Jiráskova 542

687 24  Uherský Ostroh

Mob.: 724 488 797   (v ordinačních hodinách)

E-mail: praledo@seznam.cz

IČO: 29283710INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I. Správce osobních údajů

Praledo s.r.o.

IČ: 29283710
se sídlem Jiráskova 542, 687 24 Uherský Ostroh
e-mailový kontakt: praledo@seznam.cz

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

II. Účel/y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem

 • poskytování zdravotních služeb
 • vykazování hrazených zdravotních služeb
 • vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
 • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám
 • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

 

III. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je

 • splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)
 • splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)

 

IV. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

 

V. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

 

VI. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
 • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme;
 • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

 

VNITŘNÍ ŘÁD AMBULANCE

Praledo, s.r.o., Jiráskova 542, Uh. Ostroh

Každý pacient má ve zdravotnickém zařízení právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb.

 

Povinností pacientů je chovat se slušně ke zdravotnickým pracovníkům, respektovat jejich pokyny, ordinační dobu, chovat se slušně a ohleduplně k ostatním pacientům či jejich doprovodu.

Objednávání: V naší ambulanci pacienty na vyšetření objednáváme na určitý čas. Pacienti se mohou na vyšetření objednat osobně, telefonicky nebo elektronicky emailem. Domluvené návštěvy jsou závazné a v případě, že se objednaný pacient nemůže dostavit na vyšetření, tak je povinen sjednanou návštěvu zrušit telefonicky, mailem nebo osobně nejpozději 24 hodin předem. Neomluvená absence je porušením vnitřního řádu. Tři neomluvené návštěvy mohou být důvodem k ukončení sledování v naší ambulanci.  Telefonicky kontaktovat ambulanci se denně snaží desítky až stovka pacientů, je nutná trpělivost (pokud se nejedná o akutní stav), vyřizujeme pacienty volající dříve a přítomné v ordinaci, všichni volající jsou v daný den zpátky kontaktování a jejich požadavky jsou řešeny. Znemožnění péče o ostatní pacienty může být důvodem k ukončení sledování v naší ambulanci.

 

Čekárna: Pacienti čekají na vyšetření v čekárně. Během čekání mohou obvyklým způsobem používat zařízení čekárny a WC pro pacienty. Čas čekání mohou pacienti využít k seznámení se s informacemi na nástěnce a k přípravě na vyšetření - nachystají si kartičku zdravotní pojišťovny, seznam léků, zprávy z proběhlých vyšetření či hospitalizací od minulé kontroly, glukometr, zapsané naměřené hodnoty glykémií, event. vypsaný jídelníček (vše odevzdají sestře při vstupu do ordinace). Je zakázáno obtěžovat ostatní pacienty nevhodným chováním, ničit a odnášet zařízení čekárny. Je zakázáno   vnášet   do   ambulance   či   čekárny   zbraně,   střelivo,   výbušniny. V prostorách ambulance i čekárny je přísný zákaz kouření a konzumace alkoholu a jiných návykových látek. Pacientovi jevícímu známky požití alkoholu či jiných omamných látek může být odmítnuto ošetření a může být z čekárny vykázán.

 

Pacient vstupuje do ordinace pouze po vyzvání zdravotní sestrou nebo lékařem. Před vstupem do ordinace si vypne mobilní telefon. Pacienti jsou zváni do ordinace podle možností v čase, na který byli objednání. Naši snahou je objednací časy dodržovat, ale každý pacient potřebuje individuální péči, což nelze předem časově přesně ohraničit. Proto prosím omluvte případné zdržení.

 

Do ordinace k ošetření přichází pacient po řádné osobní hygieně, čistě oblečený, pokud tomu nebrání jeho zdravotní stav. V případě, že tomu tak nebude, může zdravotnický personál vyšetření pacienta odmítnout.

Recepty: Recepty na dlouhodobě pravidelně užívané léky je   možné   objednat   telefonicky nebo   mailem   (praledo@seznam.cz), ideální je poslat SMS na náš telefon 724 488 797     Elektronický   recept   je   možno   odeslat v ordinační době, a to buď formou emailu nebo sms na váš mobilní telefon. Recept lze odeslat pouze na mailovou adresu a číslo telefonu, které jsou uvedeny v systému, proto každou změnu kontaktu je potřeba ihned oznámit. 

 

Informace o zdravotním stavu pacienta poskytujeme pouze osobám, které pacient sám určí a potvrdí svým podpisem.

Souhlas s vyšetřením: U námi prováděných vyšetření a výkonů není potřeba písemný souhlas. Pokud pacient nevyjádří svůj nesouhlas, má se za to, že s vyšetřením a léčbou souhlasí.

Předání zdravotních informací jinému lékaři si pacient zajistí sám, pokud se s lékařem nedohodne jinak.

 

Nahlášení změn: Pacient nahlásí lékaři bezodkladně, nejpozději při nejbližší kontrole, změnu osobních údajů (bydliště, příjmení, mail, telefon…) a změnu zdravotní pojišťovny.

 

Zdravotnická dokumentace vedená lékařem je majetkem ambulance. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient, jeho zákonní zástupci, zmocněnci a osoby stanovené obecně závaznými předpisy. Pokud pacient přechází k jinému lékaři, vyhotovíme mu na jeho žádost výpis ze zdravotnické dokumentace, který bude obsahovat všechny údaje potřebné pro poskytování dalších zdravotních služeb pacientovi. Zákonem stanovená lhůta pro jeho vyhotovení je 30 dní.

 

Vnitřní řád je pro všechny pacienty závazný. Není povinností pacienta souhlasit s Vnitřním řádem, ale nesouhlas je zároveň nesouhlasem s poskytnutím zdravotní péče a objednáním v našem zdravotnickém zařízení. Pacient si dle svého uvážení může zvolit jinou ambulanci, která bude jeho požadavkům více vyhovovat.

 

Důsledky porušení vnitřního řádu: Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem (§ 48 odst 2 zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb)

 

Vztah mezi zdravotníkem a pacientem je založen na vzájemné důvěře. Naším cílem je Vám pomoci a budeme rádi, když se nám to společně bude dařit. Děkujeme, že k tomu přispíváte i tím, že respektujete náš vnitřní řád.


MUDr. Martina Hýžová
Praledo s.r.o.,
Jiráskova 542, Uheský Ostroh
tel. 724 488 797

Vnitřní řád ordinace je platný od 1.5.2020 a je zveřejněn jak elektronicky na www.praledo.cz,  tak v tištěné podobě v čekárně ordinace.

Lékař si vyhrazuje právo v případě potřeby vnitřní řád ordinace aktualizovat.

 
 


Poslední fotografie


Mapa